Компенсации за неприети деца в детски ясли

Компенсации за неприети деца в детски ясли

09 Sep 2023  /

Недостигът на места в държавните ясли и детски градини е постоянно предизвикателство за родителите, живеещи в големите български градове. Много семейства, чиито деца не са приети в държавни детски градини или ясли, се обръщат към частни учреждения или детегледачки, което често може да натовари месечния им бюджет. През 2022 г. българското правителство въвежда програма с компенсации, чиято цел е да облекчи част от тази финансова тежест.

 

Бележка: В настоящата статия „държавна детска грижа“ се отнася за общинските детски ясли и яслените групи на общинските и държавните детски градини. Съответно с термина „частна детска грижа“ назоваваме частните детски ясли и частните детски градини с яслени групи.

 

Условия за кандидатстване за компенсация на неприето в ясла дете

Родителите могат да кандидатстват за компенсация при следните условия:

 • Детето трябва да е на възраст между три месеца и три години.
 • Заявлението на детето за държавна детска грижа, в рамките на прилежащия на адреса му район е било отхвърлено поради липса на свободни места.
 • Детето не е записано в общинска ясла или детска градина.
 • Общината по местоживеене на детето не е осигурила алтернативна държавна детска грижа в рамките на своята юрисдикция (т.е. в прилежащия ѝ район).
 • Родителите не получават никаква друга финансова подкрепа от държавата за грижи за деца, с изключение на месечните помощи за отглеждане на деца (т.нар. „детски“), и не участват в други държавни програми, предоставящи подобна подкрепа.
 • Родителите или бабата и дядото на детето не се възползват от допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст (чл. 164 от Кодекса на труда).
 • Родителите не са отказали предложено от общината място в институция за държавна детска грижа.


За какво служи компенсацията за неприето дете

Разходите, които могат да бъдат компенсирани, включват:

 • Такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с институции за частна детска грижа. Частните детски градини трябва да са регистрирани в РЗИ, а частните детски градини с яслени групи – да притежават лиценз от МОН (т.е. да присъстват в Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование)
 • Възнаграждения на частни бавачки. Бавачките трябва да са с образование за професиите „медицинска сестра“, "акушерка", "лекарски асистент" (старо название „фелдшер“) или "предучилищен учител" и могат да сключват договори със семейства за гледане на до три деца.


Необходими документи

За договорите с институции за частна детска грижа:

 • договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и институцията
 • документ, удостоверяващ, че родителят е заплатил таксата към институцията за съответния месец - фактура и платежно нареждане или фискален бон (касова бележка).


За договорите с частни детегледачки:

 • договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с детегледачката;
 • отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (посочените откъси от наредбата описват здравословни условия за възпитание на деца – организиране на дейности за тяхното развитие, включително физическа активност, игри на открито за минимум 2 часа на ден и използването на устройства с видеодисплеи при деца над 2 години за максимум 10 минути на седмица);
 • копие от дипломата на детегледачката, удостоверяваща образованието ѝ по специалностите „Медицинска сестра“, „Лекарски асистент“ (или „Фелдшер“), „Акушерка“ или „Предучилищна педагогика“;
 • документи за изплатено възнаграждение по договора – платежно нареждане или разходен касов ордер.


Кандидатстване за компенсация на неприети в ясла деца

За да се възползват от компенсацията, родителите трябва да подадат заявление заедно с необходимите документи в общината по местоживеене на детето. Заявлението трябва да бъде подадено до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсация (т.е. ако кандидатствате за компенсация за месец септември, трябва да подадете заявление най-късно до 5-ти октомври).

 

Общините отговарят за обработката на заявленията и проверяват дали детето и родителите му отговарят на условията. След това уведомяват семейството в срок от 14 дни дали искането за компенсация ще бъде изпълнено. В случай че родителите не отговарят на условията за получаване на компенсация, общината може да издаде мотивиран отказ, който може да бъде обжалван от семейството.

 

Договорът за отглеждане, възпитание и обучение, независимо дали е сключен с институция за частна детска грижа или с бавачка, се прилага само към първото искане за компенсация, освен ако не настъпят промени.

 

Размерът на компенсацията се изчислява месец за месец според действително извършените от родителя разходи по отглеждане на детето. Компенсацията не надвишава средния месечен размер на средствата от бюджета за издръжката на дете в предучилищна възраст – т.е. 457 лева (към 1-ви август 2023 г.).

 

В някои общини изплащането на обезщетението може да се забави (в определени случаи може повече от четири месеца).